Totaal:  0,00
Totaal:  0,00

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voordat u een bestelling plaatst, adviseren wij u onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen.

Bedrijfsnaam:                                                  Mensink Vloerrenovatie verder te noemen
                                                                            MVR Jokadealer

Vestigingsadres:                                             Marconistraat 9
                                                                           8013 PK Zwolle

E-mailadres:                                                      info@mvrjokadealer.nl

Webshop:                                                          www.mvrjokadealer.nl

Telefoonnummer:                                          038-3375887

KvK nummer:                                                   08225917

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MVR Jokadealer: de onderneming die haar producten op afstand aanbiedt, via haar webshop.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst via de webshop en/of een overeenkomst op afstand aangaat met MVR Jokadealer.
 3. Producten: alle producten die MVR Jokadealer via haar webshop aanbiedt.
 4. Consumentenkoop: De koop van een roerende zaak door een consument bij MVR Jokadealer. Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 1. Herroepingsrecht: het recht van een klant om binnen de (wettelijke) bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand c.q. het retourneren van een ontvangen bestelling.
 2. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat MVR Jokadealer aan haar klanten ter beschikking stelt, en die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 5. Webshop: de webshop van MVR Jokadealer, www.MVR Jokadealer.nl

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door MVR Jokadealer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook geschreven voor de medewerkers van MVR Jokadealer en haar directie.
 5. De onderstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor MVR Jokadealer voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 6. Voordat de overeenkomst gesloten wordt, worden deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, bestellingbevestiging of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 8. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Indien MVR Jokadealer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat MVR Jokadealer het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 AANBOD VAN DE WEBSHOP

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. MVR Jokadealer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod in de webshop van MVR Jokadealer bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van de producten kan maken. In ieder geval staat vermeld:
  • De totale prijs inclusief belastingen;
  • Eventuele verzendkosten;
  • (Korte) omschrijving van product;
  • Afmetingen;
 4. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens, afmetingen, kleuren, materialen, etc. in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 6. MVR Jokadealer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Eventuele vergissingen of (schrijf)fouten in het aanbod binden MVR Jokadealer niet. 

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST C.Q. BESTELLING

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Een bestelling wordt altijd langs elektronische weg door MVR Jokadealer bevestigd.
 4. Wanneer van MVR Jokadealer in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
 5. In de ontvangstbevestiging die de klant na een bestelling van MVR Jokadealer ontvangt staat in ieder geval:
  • Een omschrijving van het gekochte product en het aantal;
  • De prijs van het product en Btw;
  • Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres), e-mailadres en telefoonnummer;
  • Het bestelnummer.
 6. MVR Jokadealer heeft het recht zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien MVR Jokadealer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. MVR Jokadealer heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren. 

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. Bij een bestelling dient de klant alle verplichte persoonsgegevens aan MVR Jokadealer te verstrekken. Indien de klant bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is MVR Jokadealer gerechtigd een bestelling niet te versturen totdat de klant zijn woon- of afleveradres opgeeft.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven aan MVR Jokadealer. Zolang MVR Jokadealer geen adreswijziging ontvangen heeft, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij MVR Jokadealer bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.
 3. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij MVR Jokadealer het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen. 

ARTIKEL 6 LEVERING BESTELLINGEN

 1. MVR Jokadealer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. MVR Jokadealer zal bestellingen zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 20 dagen na bestelling leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk geleverd kan worden, dan ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen na bestelling bericht. Wanneer levering niet mogelijk is binnen 30 dagen na bestelling dan heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.  
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 4. Aan de leveringsplicht van MVR Jokadealer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MVR Jokadealer producten een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 5. Alle bestellingen worden uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. MVR Jokadealer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
 6. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de klant. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij MVR Jokadealer.
 7. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is MVR Jokadealer bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.
 8. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. MVR Jokadealer behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.

ARTIKEL 7 PRIJZEN

 1. MVR Jokadealer heeft het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is MVR Jokadealer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief 21% Btw en exclusief verzendkosten.
 4. Aan bepaalde betaalmethoden zijn extra kosten verbonden. Dit wordt voor de bestelling duidelijk aan de klant gecommuniceerd.
 5. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.

ARTIKEL 8 BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
 2. MVR Jokadealer kan de in lid 1 bedoelde betalingswijzen wijzigen.
 3. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de volledige vooruitbetaling c.q. aanbetaling heeft plaatsgevonden. MVR Jokadealer gaat pas over tot verzending zodra zij het volledige factuurbedrag of de aanbetaling ontvangen heeft.
 4. Voor betaling middels Creditcard, PayPal en/of bank- of giro overboeking zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. MVR Jokadealer is geen partij in de relatie tussen de klant en de derde.
 5. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft MVR Jokadealer het recht, nadat zij de klant minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 6. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 7. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
 8. Betaalmethodes van Klarna
  In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 • Overboeking via bank – of girorekening;
 • Creditcard;
 • PayPal.

ARTIKEL 9 BEDENKTIJD EN HERROEPINGSRECHT

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan op het moment dat alle bestelde producten geleverd zijn.
 2. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan MVR Jokadealer. Dit kan telefonisch, per e-mail (info@MVR Jokadealer.nl) en/of via het modelformulier voor herroeping.
 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan MVR Jokadealer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan MVR Jokadealer retourneren. Indien de producten gebruikt zijn, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.
 7. MVR Jokadealer draagt er zorg voor dat binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.
 8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
 9. Producten dienen te worden teruggezonden naar:

MVR JOKADEALER 
Marconistraat 9
8013 PK Zwolle

Het herroepingsrecht, zoals omschreven in dit artikel, geldt niet voor:

 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • Producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Een gedeelte van de volledige bestelling.

ARTIKEL 10 GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. MVR Jokadealer garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.
 2. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan MVR Jokadealer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MVR Jokadealer.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan MVR Jokadealer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief verpakking en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 4. Indien klachten van de klant door MVR Jokadealer gegrond worden bevonden, zal MVR Jokadealer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 5. De garantietermijn van MVR Jokadealer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. MVR Jokadealer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
 • De klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
 • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MVR Jokadealer en/of op de verpakking zijn behandeld;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 11 KLACHTEN

 1. MVR Jokadealer zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.
 2. Een klacht over de bestelling dient de klant, per e-mail, binnen 7 dagen na ontdekking kenbaar te maken.
 3. Een ingediende klacht wordt binnen 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Wanneer MVR Jokadealer een langere afhandelingstermijn termijn nodig heeft, dan zal zij de klant daarover schriftelijk informeren. MVR Jokadealer zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet op, tenzij MVR Jokadealer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden bij de geschillencommissie via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

ARTIKEL 12 OVERMACHT

 1. MVR Jokadealer is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MVR Jokadealer, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 4. MVR Jokadealer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat MVR Jokadealer haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. MVR Jokadealer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de klant als MVR Jokadealer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling overeenkomst gedeeltelijk geleverd is, dan heeft MVR Jokadealer het recht om het reeds geleverde product separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 6. MVR Jokadealer is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst, haar leveranciers, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. Iedere aansprakelijkheid van MVR Jokadealer is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. MVR Jokadealer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat MVR Jokadealer is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. MVR Jokadealer is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product, tenzij MVR Jokadealer aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling
 4. MVR Jokadealer is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MVR Jokadealer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan MVR Jokadealer kan worden toegerekend.
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
  • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. MVR Jokadealer is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Gevolgschade;
  • Reputatieschade;
  • Immateriële schade;
  • Teleurgestelde verwachtingen;
  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 6. Voor zover MVR Jokadealer aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product. In ieder geval is de aansprakelijkheid van MVR Jokadealer beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 7. Elke aansprakelijkheid van MVR Jokadealer vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 8. MVR Jokadealer is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van MVR Jokadealer.
 10. De klant vrijwaart MVR Jokadealer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MVR Jokadealer toerekenbaar is.
 11. Indien MVR Jokadealer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden MVR Jokadealer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MVR Jokadealer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MVR Jokadealer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het eigendom van alle door MVR Jokadealer aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij MVR Jokadealer zolang de klant de vorderingen van MVR Jokadealer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
 2. Het door MVR Jokadealer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MVR Jokadealer te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om MVR Jokadealer daarvan binnen 3 werkdagen op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij MVR Jokadealer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. MVR Jokadealer behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.
 3. Het is de klant niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen. 

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJKRECHT EN BEVOEGDERECHTER

 1. Op alle overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.

ARTIKEL 17 VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWARDEN

 1. MVR Jokadealer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de webshop van MVR Jokadealer. Op verzoek van de klant verzendt MVR Jokadealer kosteloos een exemplaar.

© 2022 door MVR Jokadealer Zwolle. Alle rechten voorbehouden.. | Site by Peter MaatX